Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Yleisen kirjallisuustieteen opiskelijat Katharsis ry, tuotsiksi Studerande i allmän litteraturvetenskap Katharsis rf.

 

2§ Yhdistyksen kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 

3§ Yhdistyksen viralliset kielet

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, mutta jäsenillä on oikeus esittää asiansa myös ruotsin kielellä.

 

4§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 1. Pyrkiä valvomaan yleisen kirjallisuustieteen opiskelijoiden etua ja asemaa Helsingin yliopistossa sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa siten, että heillä on valtaa vaikuttaa siihen, mitä tietoa heille jaetaan ja miten.
 2. Tehdä esityksiä ja aloitteita laitokselle ja tiedekunnalle sekä yhdessä muiden opiskelijayhdistysten kanssa yliopiston hallintoelimille, valtiovallalle sekä työmarkkinajärjestöille.
 3. Kehittää yleisen kirjallisuustieteen opetusta sekä korostaa yleisen kirjallisuustieteen asemaa itsenäisenä tieteenä.
 4. Järjestää opintoneuvontaa, muun muassa keskustelu- ja informaatiotilaisuuksien kautta.
 5. Lisätä yleistä tietoutta yleisestä kirjallisuustieteestä ja siten parantaa oppiaineen opiskelijoiden asemaa työmarkkinoilla. Luoda kontakteja työelämäverkostoihin muun muassa vanhojen opiskelijoidensa kautta.
 6. Harjoittaa julkaisutoimintaa.
 7. Järjestää jäsenilleen harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa.

 

5§ Yhdistyksen jäsenet

 1. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yleisen kirjallisuustieteen opiskelijat sekä muut asianharrastajat.
 2. Yhdistyksen on pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa, josta on ilmettävä vähintään jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäseneksi haetaan luovuttamalla kyseiset tiedot järjestölle.
 3. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
 4. Jäsen voi halutessaan erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 5. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.
 6. Jäsenmaksusta päättää yhdistyksen vuosikokous vuosittain.

 

6§ Yhdistyksen kokous

 1. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
 2. Yhdistyksen kokous voidaan kutsua koolle hallituksen toimesta tai jos vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokouksessa jokaisella jäsenellä on äänioikeus.
 3. Kokouskutsu tulee ilmoittaa viimeistään yhtä viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa yhdistyksen sähköpostilistalla.
 4. Yhdistyksen vuosikokous pidetään joulu- tai tammikuussa.
 5. Vuosikokouksessa valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa; esitetään kuluneen vuoden toimintakertomus ja tilit sekä toiminnantarkastajien lausunto; päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä; vahvistetaan tulo- ja menoarvio; valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet; määrätään jäsenmaksun suuruus; valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 6-14 muuta hallituksen jäsentä; esitellään toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle; sekä käsitellään muut esille tulevat asiat.
 6. Tilinpäätökset sekä yhdistyksen kokousten ja hallitusten kokousten pöytäkirjat liitteineen on jätettävä toiminnantarkastajille vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta.

 

7§ Yhdistyksen hallitus

 1. Yhdistyksen toimeenpanevana elimensä toimii ja yhdistystä edustaa hallitus.
 2. Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa vuosikokouksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti sääntöjen 4§:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi, huolehtia yhdistyksen varainhoidosta ja valmistella hallituksen kokouksissa muut esille tulevat asiat.
 3. Hallituksen kokous on päätäntävaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme hallituksen jäsentä on läsnä. Talousasioista älköön tehtäkö päätöstä taloudenhoitajaa kuulematta.
 4. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
 5. Hallitus tiedottaa kokouksista keskuudessaan sopimalla tavalla.
 6. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

§8 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

 

9§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

 

10§ Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa. Päätös sääntöjen muutoksesta on tehtävä 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muutosehdotus on mainittava kokouskutsussa.

 

11§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys puretaan, jos 3/4 kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannataa. Yhdistyksen purkamista koskeva esitys on mainittava kokouskutsussa. Puretun yhdistyksen varat luovutetaan vastaavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan.

 

12§ Sääntöjen voimaanastuminen

Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

 

Mainokset